t072. วันนี้ อากาศร้อน จริงๆ ใช่แล้ว ร้อน จริงๆ เลย / 今日は本当に暑いですね / そうですね / 暑いですね

[広告]

วันนี้ อากาศร้อน จริงๆ ใช่แล้ว ร้อน จริงๆ เลย今日は本当に暑いですね / そうですね / 暑いですね
ฉัน มาจาก ไต้หวัน 私は台湾から来ました
ย้าน เกิด คุณ นะ กา มู ระอยู ที่ไหน ฉัน เป็น คน โกเบ中村さんはどちらのご出身ですか? / 神戸です

タイ語のショートセンテンスと発音、日本語訳、ローマ字、英語訳、タイ語単語集、多言語翻訳集です。


タイ語วันนี้อากาศร้อนจริงๆ ค. / ใช่แล้ว / ร้อนจริงๆ เลย
分割 วันนี้ อากาศร้อน จริงๆ ใช่แล้ว ร้อน จริงๆ เลย
発音 wan níi aa-gàat rón ciŋ ciŋ châi lɛ́ɛo rón ciŋ ciŋ ləəi
翻訳 今日は本当に暑いですね / そうですね / 暑いですね
読みきょう わ ほんとうに あつい ですね / そうですね / あつい ですね
อ่านโข่ะอุ วะ โฮะนโตะอุนิ อะชุอิ เดะซุเนะ / โชะอุเดะซุเนะ / อะชุอิ เดะซุเนะ
Romakyou wa hontouni atsui desune / soudesune / atsui desune
EngIt is really hot today / Yes, I think so. / it’s hot.

วันนี้ wan níi 今日
อากาศร้อน aa-gàat rón ホット
จริงๆ ciŋ ciŋ 本当に ; 正直なところ、真に
/ / /
ใช่แล้ว châi lɛ́ɛo はい
/ / /
ร้อน rón ホット[なるように]。暖かいです
จริงๆ ciŋ ciŋ 本当に ; 正直なところ、真に
/
เลย ləəi それで,従って,ぜんぜん,全く,とても,通過する,乗り越す,経過する,~しなければならない,【県名】ルーイ〔東北部〕

(以下の表では Google Translater を使用して各言語に翻訳をしています。Speech ボタンを押すことで Google Translater のページを表示します。幾つかの言語ではそこで音声を聞くことが出来ます。)
英語 English English Have you ever been to America?
日本語 Japanese 日本語 あなたはアメリカに行ったことがありますか?
タイ語 Thai ไทย คุณเคยไปประเทศอเมริกาไหม?
ベトナム語 Vietnamese tiếng việt Bạn đã từng đến Mỹ?
マレー語 Malay Malay Adakah anda pernah ke Amerika?
ラオ語 Laotian ລາວ ລູກຂອງທ່ານເຄີຍໄດ້ໄປອາເມລິກາ?

タイ語 ฉันมาจากไต้หวัน ค.
分割 ฉัน มาจาก ไต้หวัน
発音 chǎn maa càak tâi-wǎn
翻訳 私は台湾から来ました
読みわたくし わ たいわん から きました
อ่านวะตะคุซิ วะ ตะอิวะน คะระ คิมะซิตะ
Romawatakushi wa taiwan kara kimashita
EngI came from Taiwan.

ฉัน chǎn 私〔一人称単数〕,僕
มาจาก maa càak から来ます ; からなります
ไต้หวัน tâi-wǎn 台湾

(以下の表では Google Translater を使用して各言語に翻訳をしています。Speech ボタンを押すことで Google Translater のページを表示します。幾つかの言語ではそこで音声を聞くことが出来ます。)
英語 English English I came from Taiwan.
日本語 Japanese 日本語 私は台湾から来ました。
タイ語 Thai ไทย ฉันมาจากประเทศไต้หวัน
ベトナム語 Vietnamese tiếng việt Tôi đến từ Đài Loan.
マレー語 Malay Malay Saya datang dari Taiwan.
ラオ語 Laotian ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກໄຕ້ຫວັນ.

タイ語ย้านเกิดคุณนะกามูระอยูที่ไหน ค. / ฉันเป็นคนโกเบ ค.
分割 ย้าน เกิด คุณ นะ กา มู ระอยู ที่ไหน ฉัน เป็น คน โกเบ
発音 yáan gə̀ət khun náʔ kaa muu ระอยู thîi nǎi chǎn pen khon koo-bay
翻訳 中村さんはどちらのご出身ですか? / 神戸です
読みなかむら さん わ どちら の ごしゅっしん です か? / こうべ です
อ่านนะคะมุระ ซะน วะ โดะชิระ โนะ โกะซุยะซิน เดะซุ คะ? / โคะอุแบะ เดะซุ
Romanakamura san wa dochira no goshusshin desu ka? / koube desu
EngWhere do you come from, Mr. Nakamura? / It is Kobe.

ย้าน yáan ヤン
เกิด gə̀ət 起こります。発生する ; 場所を取る誕生します。出産を取ります
คุณ khun 君は
นะ náʔ 【口語】~よ。,~ね。
กา kaa マークを作ります。看板を作ります
มู muu ミュー
ระอยู ระอยู ระอยู
ที่ไหน thîi nǎi ここで、その場所のどこか。どこでも
/ / /
ฉัน chǎn 私〔一人称単数〕,僕
เป็น pen できる〔能力的に,~である,~になる,生きている
คน khon 人 ; 人
โกเบ koo-bay 神戸

(以下の表では Google Translater を使用して各言語に翻訳をしています。Speech ボタンを押すことで Google Translater のページを表示します。幾つかの言語ではそこで音声を聞くことが出来ます。)
英語 English English Where do you come from, Mr. Nakamura? / It is Kobe.
日本語 Japanese 日本語 あなたは、中村さんがどこから来るのか? /神戸です。
タイ語 Thai ไทย คุณมาจากไหนนายนากามูระ? / มันเป็นโกเบ
ベトナム語 Vietnamese tiếng việt Nơi nào bạn đến từ đâu, ông Nakamura? / Nó là Kobe.
マレー語 Malay Malay Di mana kamu datang, Encik Nakamura? / Ia adalah Kobe.
ラオ語 Laotian ລາວ ທ່ານມາຈາກໃສ, ທ່ານ Nakamura? / ມັນເປັນ Kobe.注意点&その他

タイ語例文の分割と発音表示の取得は http://www.thai2english.com/ を使用しています。

タイ語単語の日本語訳は主に google chrome ブラウザ内臓の翻訳機能を使用しています。

英文(Eng)やその他の言語への翻訳は Bing翻訳 または Google翻訳 を使用しています。

第一人称は次の通り。それぞれ読み替えてタイの文章を読んでください。
ฉันチャン私/僕(女性/男性)、ดีฉันディチャン私(女性)、ผมポム私/僕(男性)、เธอトゥ(女性一人称or三人称)

ค.はそれぞれ ครับクラップ(男性)ค่า/คะ(女性)に置き換えて読んでください。

詳細は このブログでは のページを参照してください。

wrote by tasa.


PAGE TOP